🏡🌧สถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง ไปยันหลายๆ จังหวัด ทำให้จังหวัดในบาง
พื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่มีระดับน้ำที่เพิ่ม
สูงขึ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้
🚩กับ 28จังหวัด เตรียมรับมือน้ำท่วม เพื่อเตรียม
เฝ้าระวัง และรับมือได้อย่างทันท่วงที
🥰ออโต้คอร์ป ขอร่วมส่งกำลังใจถึงลูกค้า
และผู้ประสบวิกฤตน้ำท่วม ทุกท่าน จากวิกฤต
น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ ขอให้สถานการ์ณกลับสู่
สภาวะปกติ และปลอดภัยทุกท่าน⛈☔💑