นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Cookie Policy)

ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565

          บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อมูลส่วนบุคคล) บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายนี้เพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์ https://www.autocorp.co.th  (“เว็บไซต์”) เพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานของท่านและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นและนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่านตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งาน cookie นี้ (“นโยบาย”) ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย Cookie

          นโยบายนี้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และอธิบายวิธีการที่บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) และพันธมิตรทางธุรกิจใช้งาน Cookie รวมถึงทางเลือกต่างๆ ที่ท่านสามารถปรับตั้งค่าเริ่มต้นของ Cookie ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3 ของนโยบายนี้

2. ภาพรวมการทำงานของ Cookie

2.1 Cookie คืออะไร

          Cookie คือข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งจัดเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลตัวอักษรในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านเมื่อมีการโหลดเว็บไซต์ในเบราว์เซอร์ โดย Cookie ได้รับการนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อ “จดจำ” ตัวตนและการกำหนดค่าการใช้งานของท่าน ไม่ว่าสำหรับการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (โดยใช้ “cookie แบบชั่วคราว”) หรือการเข้าชมซ้ำหลายครั้ง (โดยใช้ “Cookie แบบถาวร”)

 2.2 ความสำคัญของ Cookie

          Cookie มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ทั้งนี้ Cookie มีหน้าที่และความสำคัญแตกต่างกันออกไปตามประเภทของ Cookie ทั้งนี้ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) มีความจำเป็นต้องใช้ Cookie บางประเภทเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามปกติ กล่าวคือ Cookie บางประเภทเป็น Cookie ที่มีอยู่ชั่วคราวซึ่งจะหายไปเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่ Cookie บางประเภทจะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ยังมีการใช้งาน local cookie ซึ่งเป็น Cookie ที่มาพร้อมกับโฆษณาในระดับท้องถิ่นต่างๆ โดย Cookie เหล่านี้จะหายไปเมื่อโฆษณาดังกล่าวสิ้นสุดลง ในขณะที่ Cookie บางประเภทจะถูกใช้งานเพื่อพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์และเพื่อประสบการณ์ในการใช้งานของท่าน โดย Cookie บางประเภทใช้สำหรับจัดเก็บข้อมูล (สถิติ) การใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถพัฒนาบริการบนเว็บไซต์ให้สะดวกสบายในการใช้งานและเป็นประโยชน์แก่ท่าน ตามตัวอย่าง ดังนี้

          จดจำว่าเมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้ใช้ชื่อผู้เข้าใช้และรหัสผ่านตามบัญชีของท่านแล้ว ดังนั้นท่านจึงไม่จำเป็นต้องให้ชื่อผู้เข้าใช้ หรือรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้เว็บเพจบนเว็บไซต์ทุกครั้ง
          • ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของท่านได้ ทำให้ท่านไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมทุกครั้ง
          • จดจำพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านอาจสนใจตามประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านมาของท่านได้
          • สำรวจจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่ายขึ้นและเพื่อให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท)มั่นใจได้ว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความรวดเร็ว
          • วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท)เข้าใจพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่านและเพื่อให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท)สามารถพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

2.3 Cookie ที่บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ใช้

 

 

ประเภทของ Cookie

 

 

 

 

วัตถุประสงค์หลัก

 

 

Cookie จำเป็น

“Necessary Cookie”

Cookie ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เนื่องจาก Cookie ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่มีเสถียรภาพในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ Cookie ประเภทนี้จะอยู่เพียงชั่วคราวจนกระทั่งการเยี่ยมชม หรือใช้งานของท่านสิ้นสุดลงเท่านั้น และจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น

Cookie การใช้งาน

“Functional Cookie”

Cookie ประเภทนี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำท่านได้เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป ข้อมูลที่เก็บในลักษณะนี้จึงทำให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ตามความต้องการของท่านได้ รวมถึงมอบคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพและมีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลดังกล่าวที่เก็บรวบรวมโดย Cookie ประเภทนี้โดยปกติแล้วจะเป็นการปกปิดตัวตน ดังนั้น จึงไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้โดยตรง

Cookie ประสิทธิภาพ

“Performance Cookie”

Cookie ประเภทนี้ช่วยให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) สามารถวิเคราะห์ หรือวัดผลการทำงานของเว็บไซต์รวมถึง ช่วยให้บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) สามารถติดตามผลการทำงานของเว็บไซต์ โดยวัดจากจำนวนการเปิดหน้าเว็บไซต์และจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน และบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน หรือค้นหาว่าส่วนใดของเว็บไซต์ที่อาจต้องมีการปรับปรุง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล จึงไม่สามารถนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนของท่านได้ และจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางด้านสถิติ เท่านั้น

Cookie กำหนดเป้าหมาย

“Targeting Cookie”

Cookie ประเภทนี้ใช้เพื่อการกำหนดโฆษณา หรือเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรมการใช้งาน โดยจะได้รับการติดตั้งลงในอุปกรณ์ของท่านเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์ และลิงก์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม หรือใช้งานและติดตาม โดยข้อมูลที่ได้รับจะนำไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และแคมเปญโฆษณา หรือรายการส่งเสริมการขายของบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อนำเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ และ/หรือ ประสบการณ์เฉพาะบุคคลให้ตรงกับความสนใจของท่าน

3. Cookie ของบุคคลที่สาม

          Cookie ของบุคคลที่สามเป็น Cookie ทีได้รับการกำหนดโดยผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการที่ท่านใช้บริการออนไลน์อยู่ เช่น ผู้ให้บริการเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์นี้ หรือเว๊บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชม บุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติอาจตั้งค่า Cookie เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) 

          บุคคลที่สามในที่นี้รวมถึง เครื่องมือค้นหา ผู้ให้บริการการวัดผลและการวิเคราะห์ เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และบริษัทโฆษณา บุคคลที่สามใช้ Cookie ในกระบวนการส่งเนื้อหารวมถึงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านเพื่อวัดประสิทธิภาพโฆษณาของพวกเขาและเพื่อให้บริการในนามของบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท)

4. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

          บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท)จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายการใช้งาน Cookie นี้

5. การปรับตั้งค่า Cookie

          ท่านสามารถจัดการและปรับตั้งค่าเริ่มต้นของ Cookie ได้โดยการบล็อก Cookie ได้จากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีการบล็อก
          • Chrome
          • Firefox
          • Internet Explorer
          • Safari

          โปรดทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่ใช้ Cookie ระหว่างที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ บริการ หรือหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์บางอย่างอาจใช้การไม่ได้ตามที่คาดหมาย เช่น ท่านจะไม่สามารถใช้บริการบัญชีการเลือกสินค้า (Shopping List) ได้ และบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) จะไม่สามารถแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านอาจสนใจตามประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านมาของท่านได้

6. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

          หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล และช่องทางในการติดต่อบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ท่านสามารถเยี่ยมชม “นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)”  ของเราที่ https://www.autocorp.co.th/privacy-policy/

7. การปรับปรุงนโยบายการใช้งาน Cookie

          บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) อาจทบทวน แก้ไขนโยบายฉบับนี้ เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้ จะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นใดของบริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด(บริษัท) ต่อไป

รายการคุกกี้

          คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็ก (ไฟล์ข้อความ) ที่เว็บไซต์ซึ่งได้รับการเข้าชมขอให้เบราว์เซอร์ของคุณจัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เพื่อให้จดจำข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เช่น การตั้งค่าภาษาหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เราจะเป็นผู้กำหนดคุกกี้เหล่านั้นที่เรียกว่าคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้ที่มาจากโดเมนอื่นนอกเหนือจากโดเมนที่คุณกำลังเข้าชม เพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาและการตลาดของเรา ยิ่งไปกว่านั้น เรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

คุกกี้ที่จำเป็น

          Cookie ประเภทนี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เนื่องจาก Cookie ประเภทนี้ทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของท่าน รองรับโครงสร้างของหน้าเว็บไซต์ที่มีการแสดงผล รวมถึงมอบประสบการณ์ใช้งานที่มีเสถียรภาพในระหว่างที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ Cookie ประเภทนี้จะอยู่เพียงชั่วคราวจนกระทั่งการเยี่ยมชม หรือใช้งานของท่านสิ้นสุดลงเท่านั้น และจะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 634 ถนนพระรามที่2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150  โทร 02-867-0356-60 ต่อ 395,396  www.autocorp.co.th 

เจ้าหน้าคุ้มครอบข้อมูลส่วนบุคคล  

pdpa@autocorp.co.th