เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา
ทางบริษัท ออโต้คอร์ป ได้ร่วมมอบสิ่งของบริจาค
ให้กับน้องๆ ให้ได้รับโอกาสที่ดี ผ่านทาง
มูลนิธิ บีควิก-เพื่อสังคม ภายใต้
“โครงการบริจาครถพยาบาล 4WD”
ให้กับโรงพยาบาล ท่าสองยาง จังหวัด ตาก
และต้องขอขอบคุณมูลนิธิ บีควิก-เพื่อสังคม
ที่ให้ทางออโต้คอร์ป ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการบริจาคสนับสนุนอุปกรณ์ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่สอง จังหวัด ตาก