🍃🚗 BOSCH ไส้กรองแอร์ห้องโดยสารคาร์บอนในรถยนต์

✅ช่วยปกป้องจากละอองเกสรดอกไม้ ฝุ่น และมลพิษ
✅ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5
✅ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยไส้กรองคาร์บอน
✅ปกป้องระบบอากาศ

👉เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี
🚨ควรเปลี่ยนไส้กรองแอร์ห้องโดยสารในรถยนต์
ทุกๆ 15,000 กม. หรือหลังจากใช้งานแล้ว 1 ปี 👍