ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Privacy Notice)

สำหรับคู่ค้าของบริษัท

      บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท สำหรับที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ยินยอมให้บริษัท  เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล “ประมวลผล”  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต (“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)  ดังนี้

1. คำนิยาม
      “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
      “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม
      “คู่ค้า” หมายถึง บุคคลที่เข้าเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการแก่บริษัท หรือบุคคลที่ซื้อสินค้า และ/หรือบริการจากบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่รับบริการที่มีลักษณะคล้ายกันกับบริษัท อาทิ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลหรือขอรับบริการจากบริษัท  และผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสินค้า หรือได้ลงทะเบียนเป็นคู่ค้ากับทางบริษัท หรือมีความสัมพันธ์อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับบริษัท อาทิ ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ วิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการธุรกิจ คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เป็นต้น
      “ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของผู้ที่เป็นคู่ค้า เช่น กรรมการ พนักงาน ตัวแทน หรือบุคลากรของผู้ที่เป็นคู่ค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล และให้หมายความรวมถึงผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้จัดการ ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า และผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น

2. วิธีที่บริษัท  เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2.1 บริษัท  เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
·   (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท โดยตรง
ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท  โดยตรง เช่น เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ให้ความเห็นหรือคำติชมแก่บริษัท  ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารเป็นในรูปแบบลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โทรศัพท์ อีเมล โทรสาร ไปรษณีย์ การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด หรือเมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการจาก บริษัท  เข้าทำสัญญากับบริษัท  หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ  ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่มาให้แก่บริษัท  หรือ เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จัดขึ้นโดยหรือในนามของบริษัท
·   (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท  เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ
บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การใช้คุกกี้  หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
·   (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท  ได้รับมาจากบุคคลภายนอก
บริษัท อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอก เช่นการเก็บข้อมูลจากผู้ให้บริการต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า/บริการ   และผู้ให้บริการรวบรวมข้อมูล เป็นต้น
         ในบางกรณีบริษัท  อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของท่าน หรือแหล่งข้อมูลทางการค้า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว
2.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในประกาศฯ ฉบับนี้ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท  จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน
2.3 ในกรณีที่บริษัท  เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัท  จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัท  ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวัตถุประสงค์การใช้ ประมวลผลข้อมูล

3.1 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Address)
 • ที่อยู่ตามไปรษณีย์
 • รูปภาพ
 • ช่องการการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ( Line ,  Facebook )
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง

3.2 วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้

 • เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของข้อมูล
 • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อ สื่อสาร การให้บริการ
 • เพื่อแจ้งข่าวสารและปรับปรุงข้อมูลใหม่ เช่น จดหมายข่าว แบบสอบถาม
 • เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริตจากการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดี
 • เพื่อส่งเสริมการขายและการตลาด
 • เพื่อการจัดส่งเอกสาร/สินค้า/สิ่งของ ประเภทต่างๆ
 • เพื่อใช้สำหรับแสดงรูปภาพของท่าน
 • เพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
 • เพื่อใช้สำหรับการติดต่อกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีอยู่กับบริษัท เช่น การยืนยันการลงทะเบียนเปิดบัญชีใหม่

3.3 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท  จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 3.2 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัท   อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัท  ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัท อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการซื้อขายหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
         บริษัท  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผล โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ นอกจากนี้ บริษัท  จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงอายุความตามกฎหมายสำหรับการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น

         กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาการทำลายตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่เกินระยะเวลา 5 ปี หลังจากการซื้อ หรือการขายครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลง


5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 บริษัท อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่ บุคคลและหน่วยงานดังต่อไปนี้
    (ก) บริษัทในกลุ่มธุรกิจบริษัท ออโต้บิสซิเนสคอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือบุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้อง และตามความจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
    (ข) คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการเก็บบันทึกข้อมูล บริการชำระเงิน บริการรับส่งไปรษณีย์ บริการรับส่งพัสดุ บริการจัดพิมพ์ บริการวิเคราะห์ข้อมูล บริการทำการวิจัย บริการทำการตลาด หรือบริการอื่น ใดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
    (ค) ที่ปรึกษาของบริษัท อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท
    (ง) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย หรือที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย หรือที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล เป็นต้น
5.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น
5.3 ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น บริษัท จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจว่าประเทศปลายทาง หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอหรือ เพื่อทำให้แน่ใจว่าการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

6. ความปลอดภัยของข้อมูล
         บริษัท จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลโดยปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอก(ที่ไม่มีสิทธิตามกฎหมาย) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯมีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลท่านสามารถแจ้งให้บริษัท  ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 9

7. สิทธิของท่านในการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลฯ นั้น ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท  ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัท  ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้บริษัท ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัท  อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฯ ของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท  ได้
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของบริษัท  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 9  ของประกาศฯ ฉบับนี้

  8. เรื่องอื่นๆ
           นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย บริษัท  มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่บริษัท  เห็นสมควรโดยที่ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และท่านสามารถศึกษารายละเอียดกฎหมาย เพิ่มเติมได้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  9. ช่องทางการติดต่อกับบริษัท
           หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
          บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 634  ถนนพระรามที่2 แขวงบางมด  เขตจอมทอง  กรุงเทพฯ 10150  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร 02-867-0356-60  ต่อ 395,396  
  Email   :preecha.ch@autocorp.co.th, PDPA@autocorp.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565