ป้ายทะเบียนรถสีจาง ทำไงดี

เห็นป้ายทะเบียนรถสีจางกันมาเยอะ มาถึงคิวป้ายทะเบียนรถของเราเริ่มจาง ทำยังไงดี !?

เบื้องต้นให้รีบดำเนินการขอแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ที่กรมการขนส่งทางบก อาคาร 7 ซึ่งสามารถรอรับได้ในวันที่ติดต่อได้เลยครับ

หรือถ้าหากไม่สะดวกก็สามารถยื่นขอความประสงค์ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถจดทะเบียน หรืออยู่ในความรับผิดชอบได้เลย เพื่อให้สำนักงานขนส่งจัดส่งแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาเคลือบสีที่กรมการขนส่งทางบก ใช้เวลาในการดำเนินการรวมจัดส่งไม่เกิน 7 วัน สามารถใช้ใบนัดรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ เป็นหลักฐานชั่วคราวได้ด้วยนะครับ

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการเคลือบสีป้ายทะเบียนใหม่?
– คู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนา
– บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถฉบับจริง
– กรณีเป็นนิติบุคคลให้ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
แนะนำ เพื่อไม่ให้ป้ายทะเบียนรถสีจางไว
ไม่ควรขัด ถู แรงจนเกินไป และควรใช้ผ้าหรือฟองน้ำผสมน้ำยาทำความสะอาดแบบอ่อนๆ แทนนะครับ