เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

บริษัท ออโต้ บิสซิเนส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และพนักงานบริษัท

ร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าชายเลน โดยการปลูกป่าทำให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นและมีแหล่งไม้ไว้ใช้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการพังของคันบ่อ และใช้ใบไม้เป็นอาหารสัตว์

โดยโครงการอาสาพาสุข “รักเรา รักษ์โลก” มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม